X = Förpackning


För objekt av plast och/eller aluminium gäller särskilda av FMV utgivna målningsbestämmelser - Yb normer. 


2.4 Mönster för målning finns i bifogade typexempel. För sådana objekt, som ej finns återgivna och som har andra mått än de avbildade, anpassas mönstret efter den förebild som till formen är mest överensstämmande. 

I vissa fall kan delar av de avbildade mönstren utnyttjas och i andra fall kan vid behov ytorna i mönstret förstoras eller förminskas proportionerligt med bibehållen färgfördelning. 

Det är viktigt att mönster överensstämmer med typexemplen i hörnpunkter och att mönsterfigurerna fullföljs från en sida till en annan. 

För kubiska objekt kan mönster 13 användas.


2.5 Målningen bör om möjligt genomföras utomhus vid lägst +5C. Tilläggsmålning (vitt på bruna och ljusgröna ytor) kan ske till -15C. Vid målning i arbetslokal skall arbetarskyddsstyrelsens anvisningar iakttas. Lokala föreskrifter för arbetets utförande i sådan arbetslokal skall, med hänsyn till lokalens volym och luftomsättning, utfärdas. Hälsovårdsassistenten inom resp milo anlitas i tveksamma fall för kontroll av halten lösningsmedel (lacknafta) i lokalen. 


2.6 Prioritering av utbildningen. 

1. Penselmålning av äldre olivgrönfärgad materiel i fyra färger och av nyanskaffad mörkgrön materiel (ex tgbil 11) i tre färger. 

2. Sprutmålning av materiel, helt eller delvis, ev kompletterat med penselmålning. Denna sprutmålning får endast ske av soldater som skall handha sprutmålningsutrustning i sin krigsbefattning (ex motorskötare med utbildning på tryckluftskärra 51). 

3. Materiel med begränsad livslängd målas endast om utbildningsbehovet så kräver.


2.7 Exempel på tidsplan (2 man/fordon). 

Dag 1 

Fordonen rengörs och avfettas 


Dag 2 

08 00-08 30 Bakgrund, syfte m m 

08 30-09 00 Täckning av golv, skyddstejpning av objekt 

09 00-10 00 Mönsterritning 

10 00-11 30 Måla mörkgrön färg 

11 30-13 00 Lunch (färgen torkar) 

13 00-14 30 Måla svart färg (torktid 30 min, ev tejpning) 

14 30-16 00 Måla ljusgrön färg 

16 00-17 00 Reservtid 

17 00-18 00 Middag (färgen torkar) 

18 00-19 00 Måla brun färg (ev tejpning) 

19 00-20 00 Avstädning. Reservtid.


3. Utförande

Maskeringsmålning (Yb 3181) ersätter ej någon del av dagens ytbehandling utan är enbart en målning avsedd att ge egenmaskering hos materielen. 

För bibehållande av full maskeringseffekt krävs en periodisk rengöring (= vårdsystem 69). 

På olivgröna objekt mönstermålas med de fyra färgerna mörkgrön, ljusgrön, svart och brun. På mörkgröna objekt mönstermålas med färgerna ljusgrön, svart och brun. 


Arbetsföljd (exempel)

1. Rengör objektet väl. 

2. Avfetta där så erfordras med lacknafta. 

OBS! Färgen fäster ej på dåligt avfettade ytor. Lacknafta förmår ej avlägsna silikonfett, om sådant förekommer. Vid avfettning skall undvikas att fettet sprids. Lätt slipning efter avfettning förordas och erfordras där silikonfett förekommit på ytor som skall målas. 

3. Skyddstejpa antennfästen, kikare, riktmedel, smörjnipplar, märksiffror, skyltar, reflexer och dylikt. 

4. Lägg ut skyddspapper på golvet om målning sker inomhus. 

5. Rita av mönstret från förebilden med krita på objektet. Rita tunna linjer. Utgå från referenspunkter på objektet, t ex dörrar, fönster, gångjärn, handtag. 

Markera färgfältens blivande kulörer med 

M - för mörkgrön 

L -för ljusgrön 

S -för svart och 

B -för brun. 

Vid mönsterrnålning av redan mörkgrönt objekt behöver M inte markeras. 


counter on iweb


6. Rör upp färgen väl. Förekommer skinn skall detta avlägsnas innan färgen rörs upp. Om färgen är geléartad (tixotrop) skall den icke röras om. Öppna ej flera färgburkar än som omedelbart skall användas. 

7. Penseln bör vara 50-60 mm bred och 8-10 mm tjock. För vissa svåråtkomliga ställen används lämpligen elementpensel. Undvik att måla över ytor som icke känns torra. ävermålas en icke helt torr yta blir färgen blank. 
8. Måla först alla M-markerade färgfält med mörkgrön färg (gäller ej redan mörkgröna objekt). Måla över kritstrecket så att detta täcks av den mörkgröna färgen. 

9. Måla därefter alla S-markerade fält med svart färg. Raka gränslinjer får man lättast om penseln används med långsidan. Vid svårigheter att måla rakt kan man även använda tejp. Tejpning kan ske efter ca 30 min torktid vid rumstemperatur för den mörkgröna färgen. Gränslinjerna mot L och B målas på fri hand. 

Då tejp används vid målning avlägsnas denna så snart resp färg hunnit "sätta sig", vilket vid rumstemperatur rör sig om 10-15 min. 

10. Måla nu alla L-markerade ytor med den ljusgröna färgen. Om målningen icke sker på fri hand, tejpas gränslinjerna mellan blivande ljusgröna ytor och tidigare målade mörkgröna och svarta. Tejpningen sker på mörkgröna respektive svarta ytor. Mot B-markerade ytor målas på fri hand. 

11. Sist målas de B-markerade ytorna med brun färg. Om tejpning erfordras måste gränslinjerna för hela den B-markerade ytan tejpas mot de tre övriga färgerna. 

12. Så snart objektet fårdigmålats och den sist målade bruna färgen hunnit torka ca 30 min avlägsnas all skyddstejpning. 

13. Överbliven färg sparas, penslar görs rena i lacknafta. Använda torkdukar (trasor) och avlägsnad tejp stoppas i plåtkärl eller plåtcontainer. 

OBS! Lämna aldrig torkdukar, trasor eller tejp, som varit i kontakt med färg, på golvet eller i annat kärl än plåtkärl med lock. BRANDRISK föreligger.

14. Färgerna känns torra efter mycket kort tid (ca 30 min) och objektet kan flyttas om det hanteras varsamt. 

Fullständigt torra och slitstarka blir färgerna först efter ca en vecka beroende på temperaturen under torkskedet. 


 

X = Packaging


For objects made of plastic and / or aluminum, use special painting according to FMV issued regulations - Yb standards.


2.4 Typical examples of patterns for painting are attached  For such items which are not reproduced and that have dimensions other than those illustrated, adapt the design of the most similar shaped vehicle.  In some cases, parts of the depicted patterns are used and in other cases, if necessary, the areas of the pattern are enlarged or reduced proportionately, with the same color distribution.


It is important to paint the corners and edges of the patterns consistent with the examples, and be sure the pattern shapes are completed from one side to another.

For boxy objects, there are 13 patterns that can be used.

2.5 If possible, the painting should be carried out outdoors, at a temperature of at least 5C. Additional Painting (white on brown and light green areas) can be done at -15C. When painting in the workroom, observe the Board's instructions.  Local regulations shall be issued for operating in such work premises, recognizing the room volume and air circulation. The Health Care Assistant within each unit should be engaged in situations where control of the solvent levels (mineral spirits) in the room is questionable.


2.6 Educational Priorities: 

1. Brush Painting of old olive-green colored vehicles in four colors and of the newly acquired dark green vehicles (e.g. tgbil 11) in three colors. 

2. Spraying of materials, in whole or in part, possibly supplemented by brush painting. This spray may only be done by soldiers who will manage the spray painting equipment in their assigned military job specialty (e.g. motor engineers with training in air cart 51).

3. Devices with limited life should only be painted as training needs require.


2.7 Sample Schedule (2 men per vehicle). 

Day 1 

Vehicles are cleaned and degreased

Day 2 

Time:            Task:

08 00-08 30 Rationale, objectives, etc. 

08 30-09 00 Coverage of the floor, protective taping of objects 

09 00-10 00 Pattern Drawing 

10 00-11 30 Paint Dark Green color

11 30-13 00 Lunch (paint drying) 

13 00-14 30 Paint Black color (drying time 30 min., taping as necessary) 

14 30-16 00 Paint Light Green color 

16 00-17 00 Spare time 

17 00-18 00 Dinner (paint drying) 

18 00-19 00 Paint Brown color (possibly taping) 

19 00-20 00 For cleaning. Spare time.


3. Execution

Camouflage Painting (Yb 3181) does not replace any other aspect of surface treatment.  It is a painting method intended to provide self-camouflaging of equipment.

To maintain the full camouflage effect, periodic cleaning is required (= care system 69).

Objects that are currently olive green are to be painted with four colors: dark green, light green, black and brown. Objects that are dark green are to be painted with the colors green, black and brown.


Sequence of Operation (example)

1. Clean the object thoroughly.

2. Degrease where necessary with mineral spirits.

NOTE: Paint will not adhere to poorly degreased areas. Mineral spirits is not able to remove silicone grease, if it is present. When degreasing avoid spreading the spirits to broadly.  Light sanding after degreasing is recommended and is required where silicone grease is present on the surfaces to be painted. 

3. Use protective tape on the antenna mounts, binoculars, sights, grease nipples, marking numbers, signs, reflectors and the like

4. Place protective paper on the floor if the painting is done indoors

5. Trace the pattern from the image on the object using chalk.   Draw thin lines. Use reference points on the object, such as doors, windows, hinges, handles.

Mark each area with its prospective color:

M - the dark green

L for light green

S for black and

B for brown.

For objects that are already painted dark green, the “M” areas need not be marked.
6. Stir the paint well. Any surface skin must be removed before the paint is stirred. If the coating is gelled (thixotropic), it should not be stirred. Do not open more cans of paint than will be used immediately. 

  1. 7.Brush should be 50-60 mm wide and 8-10 mm thick. For hard to reach areas use an appropriately sized brush. Avoid painting over surfaces that do not feel dry.

8. First, paint all fields marked “M” with dark green paint (not necessary for dark green item). Paint over chalk markings so they are covered by the dark green color

9. Then paint all the areas marked “S” with black paint. Straight boundaries may be easiest if the brush is used with the long side. If it’s difficult to paint straight lines, you can also use tape. Taping over prior colors can be done after about 30 minutes dry time at ambient temperature for the dark green color. Lines bordering the L and B colors that are not yet painted are done freehand.

When tape is used for painting, it is removed as soon as the paint has had time to set, which at room temperature is about 10-15 minutes. 

10. Now paint all surfaces marked “L” with the light green color. If painting is not done free-hand, tape the boundary lines between the pale green surfaces and previously painted dark green and black areas.  Boundaries with the not yet painted B-marked surfaces are painted freehand. 

11. Finally, paint the surfaces marked “B” with brown paint. If taping is required the entire area marked “B” must be outlined against the three other colors. 

12. Once the object is painted with the last brown color, allow to dry for about 30 minutes before removing any protective taping. 

  1. 13.Leftover paint should be stored, brushes cleaned in mineral spirits.  Used rags and tape should be placed in metal containers.

NOTE: Never leave dry towels, tape or rags that were in contact with the paint on the floor or in containers other than metal containers with lids. Fire risk.

14. The colors feel dry after a very short time (30 min) and the object can be moved if handled carefully. Completely dry and durable colors will require nearly a week, depending on the temperature during the drying stage.

 

Swedish:

English:

Guidelines for Pattern Painting


1. General

Studies and tests have shown that the pattern painting of equipment gives a significantly higher level of protection than the current painting. The need for supplementing the network is reduced. Training in pattern painting is to be conducted according to army orders 1978-10-23 Utr H 501:448.


The objectives are that drivers and others shall be:

  • Knowledgeable about the pattern painting of your own vehicle and

  • Knowledgeable of the material to be loaded on or towed behind the vehicle. All stock must have its own camouflage as indicated below. Winter camouflage is performed only on special orders.

1. pattern painted or printed patterns (for most items)

2. dark green with a matt finish (objects with area smaller than 1 square meter)

  1. 3.dark green with a semi-matte finish (bicycles, motorcycles, etc.)


2. Material, Equipment, etc.

2.1 Training Items: vehicles, guns and other materials with surface area greater than 1 square meter


2.2 Vehicles and equipment that may not be used as training items: buses, vans, motorcycles and bicycles, tents, canopies and tarps, plows, sleds and skis.


2.3 For this type of painting, matte camouflage colors will be used as follows:

Anvisningar för Mönstermålning


1. Allmänt

Studier och försök har visat att mönstermålning av materiel ger en väsentligt högre skyddsnivå än nuvarande målning. Behovet av komplettering med nät minskas. Enligt arméorder 1978-10-23 Utr H 501:448 skall utbildning i mönstermålning ske. 

Mål sättningen är att fordonsförare m fl skall ges

· kunskap i mönstermålning av eget fordon samt 

· någon kunskap om den materiel som skall lastas på eller dras bakom fordonet. All materiel skall ha en egenmaskering i någon av de nivåer som anges nedan. Vintermaskering utförs först på särskild order. 

1. mönstermålad eller mönstertryckt (de flesta objekt) 

2. mörkgrön med matt yta (objekt med mindre yta än 1 m2) 

3. mörkgrön med halvmatt yta (cyklar, motorcyklar m m).


2. Materiel, utrustning m m

2.1 Utbildningsobjekt: fordon, pjäser och övrig materiel med större yta än 1 m2. 


2.2 Fordon och materiel som inte får användas som utbildningsobjekt: Bussar, skåpbilar, motorcyklar och cyklar, tält, kapell och presenningar, plogar, pulkor och skidor. 


2.3 Vid målningen skall användas matta maskeringsfärger med beteckning enligt nedan:

BACK TO CAMO PageVolvo-Sugga-4-Color-Camo-Pattern.html
BACK TO CAMO PageVolvo-Sugga-4-Color-Camo-Pattern.html